0 “Patronato do Museo Etnográfico da Capela” convoca o VII Premio de Investigación “Ferro Caaveiro”, en memoria do que foi mestre capelán da arquitectura galega no século XVIII.

BASES

1.- Os traballos versarán sobre o patrimonio cultural (etnográfico, antropolóxico, xeográfico, histórico e artístico) da Capela e comarca.

2.- Establécense tres premios dotados con 500, 300 e 200 € (suxeitos ás retencións vixentes do I.R.P.F).

3.- Os traballos redactaranse en lingua galega.

4.- Poderase participar de forma individual ou colectiva.

5.- Os traballos serán inéditos e non publicados nin premiados noutros concursos.

6.- A extensión dos mesmos será dun mínimo de 10 folios (mecanografados a dobre espazo e por unha cara), incluídos os documentos gráficos que os ilustren.

7.- Os traballos (orixinal e 2 copias) remitiranse ao Museo Etnográfico da Capela (O Pazo s/n. 15613 A Capela) en sobre pechado. No seu interior deberá presentarse outro sobre pequeno pechado no que figurará o nome e apelidos do autor, así como o seu teléfono, correo electrónico e enderezo.

8.- O prazo hentai porn de presentación remata o 6 de agosto de 2014.

9.- celebrity porn A resolución do xurado, que será inapelable, darase a coñecer o 24 de agosto e difundirase a través dos medios de comunicación.

10.- Os premios po mobile porn derán quedar desertos de non existiren traballos de calidade a xuízo do xurado.

11.- Os traballos premiados, así como aqueles que considere de interese o xurado, publicaranse nun monográfico black porn da revista “O Retorno”. Así mesmo poderá propoñerse a presentación dos mesmos en relatorio nas Xas Xornadas Museísticas (15 de novembro) onde se entregarán os premios.

12.- O feito de participar neste Premio presupón a aceptación das presentes BASES.